The conditional sentence type mixed – Câu điều kiện hỗn hợp

Câu điều kiện mix – hay còn được gọi là câu điều kiện hỗn hợp là cáu trúc đặc biệt của câu điều kiện và là sự kết hợp của câu điều kiện loại 2 và loại 3. Có rất nhiều bạn khi đi thi sẽ bị lúng túng trước những những trường hợp câu điều kiện đặc biệt này. Vì vậy bài viết này sẽ giúp bạn làm tốt hơn những dạng bài tập về câu điều kiện mix.

Câu điều kiện hỗn hợp

Câu điều kiện hỗn hợp gồm có những dạng nào?

Câu điều kiện hỗn hợp gồm có hai dạng chính: câu điều kiện mix 2-3 và câu điều kiện mix 3-2. Đối với câu điều kiện 2-3, vế If sẽ là dạng câu điều kiện loại 2, còn vế sau sẽ là câu điều kiện loại 3. Đối với câu điều kiện 3-2, vế If là dạng câu điều kiện loại 3 và vế còn lại là điều kiện loại 2. Trong câu điều kiện chúng ta có rất nhiều cách diễn tả khác nhau, vì vậy phải cần có câu điều kiện mix để diễn tả những trường hợp đặc biệt mà câu điều kiện thông thường không diễn tả rõ nghĩa được.

Cấu trúc câu điều kiện kết hợp 2-3

If + S + V2 V_ed, S+ would have + V3/ V_ed

Trong câu điều kiện hỗn hợp 2-3 dùng để diễn tả những giả thiết không có thật ở hiện tại và kết quả thì trái ngược với quá khứ đã diễn ra.

Ví dụ:

If he didn’t love her, he would not have married her.

Dịch: Nếu anh ấy không yêu cô ấy thì anh ta đã không cưới cô. Sự thật là hiện tại anh vẫn rất yêu cô và quá khứ hai người đã kết hôn.

If my hair were long, I would have been able to do this hairstyle.

Dịch: Nếu tóc của tôi dài thì tôi đã có thể làm được kiểu tóc đó. Sự thật là hiện tại tóc cô ấy rất ngắn và kết quả là cô ấy đã không thể làm được kiểu tóc đó trong quá khứ.

If I were you, I would have learned English easier.

Dịch: Nếu tôi là bạn thì tôi đã học tiếng Anh dễ dàng hơn. Sự thật là giả thiết “ I were you” sẽ không bao giờ xảy ra, đây là câu để trách móc bạn mình có cơ hội tốt để học tiếng Anh nhưng lại không học.

câu điều kiện kết hợp

Cấu trúc câu điều kiện 3-2

If + S + had + V3/V_ed, S + would V_nguyên dạng.

Câu điều kiện kết hợp 3-2 chính là giả thiết không có thật ở quá khứ và kết quả thì không có thật cho đến cả ở hiện tại (khác với câu điều kiện loại 3 thuần túy là kết quả không có thật ở quá khứ).

If I had not missed that car, I would not be late now.

Dịch: Nếu tôi không lỡ chiếc xe đó thì giờ tôi đã không bị muộn.

If I had studied harder, I would become a student now.

Nếu tôi học hành chăm chỉ hơn, giờ tôi đã trở thành một sinh viên.

If he had gone to bed earlier, he would not be late for work now.

Dịch: Nếu anh ấy đi ngủ sớm hơn thì anh ấy đã không trễ giờ làm như bây giờ. Việc đi ngủ sớm không có thật trong quá khứ và việc đi làm muộn là việc kéo dài đến tận hiện tại.

Lưu ý: không phải ở trong câu điều kiện có now thì câu đó trở thành câu điều kiện mix 3-2. Chúng ta cần phải dịch để hiểu ngữ cảnh để có thể lựa chọn được câu trả lời đúng nhất. Đối với những dạng câu điều kiện hỗn hợp thì việc dịch rất quan trọng.

câu điều kiện mix

Bài tập về câu điều kiện hỗn hợp

Chọn đáp án đúng nhất

 1. If I knew the answer, I _____________ you already.
 1. Will tell
 2. Would be told
 3. Would have told
 4. Told
 1. If she ________ at the map, she __________ lost now.
 1. Had looked- wouldn’t be
 2. Look- will be
 3. Had looked- would been
 4. Look- would be
 1. If he __________ this game last year, he ___________ rich now.
 1. Won- would be
 2. Had won- would be
 3. Win- will be
 4. Have won- would be
 1. If I _______ tall, I ______________ a model.
 1. Were- could have become
 2. Have been- could have become
 3. Am- can become
 4. Had been- become
 1. If you had bought a umbrella, you ___________ now.
 1. Will be
 2. Wet
 3. Would not be wet
 4. Would be wet

câu điều kiện trộn

Đáp án:

 1. C: If I knew the answer, I would have told you already.

Dịch: Nếu tôi biết câu trả lời thì tôi đã nói cho bạn rồi.

Đây là câu điều kiện 2-3 vì việc biết câu trả lời là giả thiết trái ngược với hiện tại (tôi không hề biết câu trả lời) và kết quả thì trái ngược với quá khứ diễn ra (tôi đã không nói cho bạn đáp án).

 1. A: If she had looked at the map, she wouldn’t be lost now.

Dịch: Nếu cố ấy nhìn vào bản đồ thì bây giờ đã không bị lạc. Câu điều kiện 3-2 vì giả thiết không có thật ở quá khứ và kết quả thì không có thật cho đến cả hiện tại.

 1. B: If he had won this game last year, he would be rich now.

Dịch: Nếu anh ấy thắng trò chơi này năm trước thì có phải bây giờ anh ấy đã giàu. Câu điều kiện 3-2.

 1. A: If I were tall, I could have become a model.

Dịch: Nếu tôi cao thì tôi đã có thể trở thành người mẫu. Câu điều kiện 2-3.

 1. C: If you had bought a umbrella, you wouldn’t be wet now.

Dịch: Nếu bạn mua một chiếc ô thì giờ này đã không bị ướt. Đây là câu điều kiện hỗn hợp 3-2.

Câu điều kiện trộn- hay câu điều kiện hỗn hợp là dạng câu điều kiện không hề đơn giản. Chúng ta thường bắt gặp câu điều kiện loại hỗn hợp trong những câu trắc nghiệm hoặc tìm lỗi sai. Việc cần làm là phải thường xuyên làm đề cũng như dịch câu để không bị mất điểm.

Xem thêm:

Bạn biết gì về câu điều kiện đặc biệt?

Tổng hợp kiến thức và bài tập câu điều kiện loại 2 chi tiết