Tổng hợp ngữ pháp thi Toeic chi tiết nhất

Bài thi Toeic là bài kiểm tra Tiếng Anh đánh giá khả năng sử dụng Tiếng Anh trong các tình huống thường ngày của các đối tượng muốn sinh sống và làm việc trong môi trường quốc tế. Ngoài ra, đây còn là chuẩn ngoại ngữ để các bạn sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp ra trường.

Muốn vượt qua bài kiểm tra này, điều bạn cần quan tâm đó là phải nắm vững Ngữ pháp tiếng anh Toeic. Vì thế, việc học ngữ pháp tiếng anh Toeic một cách hệ thống sẽ giúp bạn hiểu được ngữ pháp nhanh chóng và nhớ lâu hơn. Mình sẽ chia sẻ tổng hợp ngữ pháp Toeic full để giúp các bạn luyện thi thật hiệu quả ^^

grammar for toeic

Ngữ pháp thi Toeic bao gồm những gì? Đầu tiên, mình sẽ liệt kê các dạng ngữ pháp trong bài thi Toeic

Topic 1: Tenes: Các thì hay xuất hiện trong bài thi TOEIC
Topic 2: Gerund and infinitive: Các dạng thức của động từ: Ving, To do
Topic 3. Modal verbs: Động từ khiếm khuyết
Topic 4: Types of Words: Từ loại
Topic 5: Comparison: So sánh
Topic 6: Passive Voice: Bị động
Topic 7: Subject –Verb Agreent: Hòa hợp chủ ngữ- động từ
Topic 8: IF: Câu điều kiện
Topic 9: Clause: Mệnh đề
Topic 10: Quá khứ phân từ (ed) và hiện tại phân từ (Ving)
Topic 11: Subjunctive: Câu giả định
Topic 12: The Question: Các loại câu hỏi trong Tiếng Anh

Như vậy có tổng 12 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh Toeic.

ngữ pháp toeic toàn tập

Sau đây, mình sẽ nói chi tiết hơn về các Topic ngữ pháp luyện thi Toeic vừa được nêu ^^ các bạn nhớ theo dõi nhé!

Topic 1: Tense: Các thì hay xuất hiện trong bài thi TOEIC

Trong bài thi TOEIC, hầu hết các thì đều có xuất hiện trong bài thi. Đây là 1 phần ngữ pháp trong Toeic rất quan trọng. Bao gồm:
1. Simple present: Thì hiện tại đơn
2. Present Continuous: Thì hiện tại tiếp diễn
3. Present Perfect: Thì hiện tại hoàn thành.
4. Present Perfect Continuous: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.
5. Past Simple: Thì quá khứ đơn.
6. Past Continuous: Thì quá khứ tiếp diễn
7. Past Perfect: Thì quá khứ hoàn thành
8. Past Perfect Continuous: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
9. Simple Future: Thì tương lai đơn
10. Future Continuous: Thì tương lai tiếp diễn
11. Future Perfect: Thì tương lai hoàn thành
12. Future Perfect Continuous: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bạn cần nắm vững các công thức về thì, cách dùng và dấu hiệu nhận biết để áp dụng cho đúng nhé.

ngữ pháp ôn thi toeic

Topic 2: Gerund and infinitive: Các dạng thức của động từ

1. Gerund: V-ing
2. To-Infinitive

Topic 3: Modal verbs: Động từ khiếm khuyết

Topic 4: Types of Words: Từ loại

Không thể thiếu được từ loại- phần ngữ pháp trong thi Toeic:

1. Nouns: Danh từ
– Common nouns: Danh từ chung
– Proper nouns: Danh từ riêng
– Abstract nouns: Danh từ trừu tượng
– Collective nouns: Danh từ tập thể
– Countable nouns: Danh từ đếm được
– Uncountable nouns: Danh từ không đếm được

2. Pronouns: Đại từ
– Personal pronouns: Đại từ nhân xưng
– Indefinite pronouns: Đại từ bất định
– Possessive pronouns: Đại từ sở hữu
– Reflexive pronouns: Đại từ phản thân
– Relative pronouns: Đại từ quan hệ
– Demonstrative pronouns: Đại từ chỉ định
– Interrogative pronouns: Đại từ nghi vấn

3. Verbs: Động từ
– Physical verbs: Động từ chỉ thể chất
– Stative verbs: Động từ chỉ trạng thái
– Mental verbs: Động từ chỉ hoạt động nhận thức
– Ordinary verb: Động từ thường
– Auxiliary verb: Trợ động từ
– Intransitive verbs: Nội động từ
– Transitive verbs: Ngoại động từ

4. Adjective: Tính từ
– Descriptive adjective: Tính từ mô tả
– Limiting adjective: Tính từ chỉ giới hạn
– Positive adjectives: Tính từ sở hữu

5. Adverb: Trạng từ
– Manner: Trạng từ chỉ cách thức
-Time: Trạng từ chỉ thời gian
– Frequency: Trạng từ chỉ tần suất
– Place: Trạng từ chỉ nơi chốn
– Grade: Trạng từ chỉ mức độ
– Quantity: Trạng từ chỉ số lượng
– Questions: Trạng từ nghi vấn
– Relation: Trạng từ liên hệ

6. Prepositions: Giới từ
– Place: Giới từ chỉ nơi chốn
– Reason: Giới từ chỉ nguyên nhân
– Intention: Giới từ chỉ mục đích

7. Conjunctions: Liên từ
– Coordinating conjunctions: Liên từ kết hợp
– Correlative conjunctions: Tương liên từ
– Subordinating conjunctions: Liên từ phụ thuộc

8. Interjections: Thán từ

9. Articles: Mạo từ

ngu phap thi toeic

Topic 5: Comparison: So sánh trong Tiếng Anh
1. Equal Comparison: So sánh ngang bằng
2. Comparative: So sánh hơn
3. Superlative: So sánh nhất

Topic 6. Passive Voice : Bị động

Topic 7: Subject –Verb Agreent : Hòa hợp chủ ngữ- động từ

Topic 8: IF: Câu điều kiện

Học ngữ pháp Toeic thì không thể thiếu phần này!

1. Conditional sentences type 1: Câu điều kiện loại 1
2. Conditional sentences type 2: Câu điều kiện loại 2
3. Conditional sentences type 3: Câu điều kiện loại 3

Topic 9: Clause: Mệnh đề
1. Adverbial clauses: Mệnh đề trạng ngữ
2. Relative clause: Mệnh đề quan hệ
3. Nouns clause: mệnh đề danh ngữ

Topic 10: Quá khứ phân từ (ed) và hiện tại phân từ (Ving)

Topic 11: Subjunctive :Câu giả định (còn gọi là câu cầu khiến)

Topic 12: The Question: Các loại câu hỏi trong Tiếng Anh

Câu hỏi cũng là một trong các cấu trúc ngữ pháp trong bài thi Toeic.

1. Yes/No Question: Câu hỏi Yes/No
2. Information question: Câu hỏi lấy thông tin
3. Who or What: câu hỏi chủ ngữ
4. Whom or What: câu hỏi tân ngữ
5. When, Where, How và Why: Câu hỏi bổ ngữ
6. Embedded question: Câu hỏi phức
7. Tag questions: Câu hỏi đuôi

ôn ngữ pháp toeic
Vừa rồi mình đã liệt kê những chuyên đề trong Ngữ pháp tiếng Anh thi TOEIC cho các bạn “để dành” luyện thi. ^^ Hãy luôn ghi nhớ sự nỗ lực của bạn sẽ quyết định bạn có thể nắm được hay không lượng kiến thức Tiếng Anh cần thiết trước khi thi để chắc chắn có cho mình một điểm số môn tiếng Anh cao nhất. Chúc các bạn thành công và hãy bắt đầu với quyết tâm cao nhất nhé!