Bài tập so sánh trong tiếng Anh hay gặp trong các kì thi

Là người học tiếng Anh, chắc hẳn bạn đã gặp cấu trúc so sánh trong tiếng Anh bởi đây là một trong những phần kiến thức khá phổ biến và quan trọng. Tuy nhiên, để làm bài tập câu so sánh trong tiếng Anh cần dựa theo ngữ cảnh, tùy từng trường hợp cụ thể và mục đích cụ thể. Hãy cùng mình làm một số bài tập về so sánh trong tiếng Anh để hiểu hơn nhé!

Bài tập so sánh trong tiếng Anh

Trước tiên, để có thể làm bài tập về câu so sánh trong tiếng Anh, mình sẽ tổng hợp lại một số kiến thức cơ bản về so sánh trong tiếng Anh: Trong tiếng Anh, có một số loại so sánh sau:

Các cấu trúc so sánh trong tiếng Anh cơ bản:

So sánh bằng

Sử dụng khi so sánh cái này như cái kia, bằng cái kia.

Công thức: as + adj/adv + as hoặc so + adj/adv + as

Ví dụ: Nam sings as beautifully as a singer.( Nam hát hay như ca sĩ.)

So sánh hơn

Sử dụng khi so sánh cái này hơn cái kia

Công thức:

– Với tính từ, trạng từ 1 âm tiết: adj/adv- er + than

Ví dụ: Hang is taller than Thao. ( Hằng cao hơn Thảo)

– Với tính từ, trạng từ 2 âm tiết trở lên: more + adj/adv + than

Ví dụ: Hang is more beautiful than Thao. ( Hằng xinh hơn Thảo)

bài tập so sánh trong tiếng anh có đáp án

So sánh nhất

Sử dụng khi so sánh cái thì hơn tất cả những cái khác

Công thức:

– Với tính từ, trạng từ một âm tiết: the + adj/adv- est

Ví dụ: Nam is the tallest in my classroom.

– Với tính từ, trạng từ có 2 âm tiết trở lên: the + most + adj/adv

Ví dụ: This is the most difficult problem ( Đây là vấn đề khó nhất)

So sánh nâng cao

Ngoài 3 dạng so sánh cơ bản như trên, trong tiếng Anh còn một số dạng so sánh đặc biệt và bạn cần hiểu chúng để có thể làm các bài tập so sánh trong tiếng Anh nâng cao.

bài tập so sánh trong tiếng anh nâng cao

So sánh kém

– So sánh kém hơn

Với tính từ, trạng từ:

S + V + less + adj/adv + than + noun/pronoun = S + V + not as + adj/adv + as + noun/pronoun

Với danh từ:

Danh từ đếm được: S + V + fewer + plural noun + than + noun/pronoun

Danh từ không đếm được: S + V + less + uncountable noun + than + noun/pronoun/ clause

– So sánh kém nhất: S + V + the least + adj/adv + noun/ pronoun/ clause

So sánh kép

– Nếu câu có 1 ý:

Đối với tính từ ngắn: S + V + Adj/ adv-er + and + adj/adv-er

Đối với tính từ dài: S+ V + more and more + adj/adv

– Nếu câu có 2 ý:

Đối với tính từ ngắn: The + adj/ adv-er + S + V, The + adj/ adv-er + S + V

Đối với tính từ dài: The + more + adj/adv + S + V, The + more + adj/ advn + S + V

– Một số cấu trúc khác

The more + S + V, the more + S + V

The less + adj/ advdài + S + V, the less + adj/ advdài + S + V

More and more + N

Less and less + N

bài tập về câu so sánh trong tiếng anh

So sánh bội số

S + V + bội số (twice, three, times,…) + as + much/ many/ adj/ adv + as + noun

Sau đây là các dạng bài tập so sánh trong tiếng Anh có đáp án

Bài tập 1: Bài tập trắc nghiệm so sánh hơn chọn đáp án đúng

1. Thao is ……. Singer.

A. worse B. bad C. the worst D. badly

2. It is ……. in the city than it is in the country.

A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy

3. Quynh is ……. student in her class.

A. most hard-working B. more hard-working

C. the most hard-working D. as hard-working

4. Math is thought to be ……. than Literature.

A. harder B. the more hard C. hardest D. the hardest

5. She runs …… in my class.

A. the slowest B. the most slow C. the slowly D. the most slowly

6. Tung is ……. than Nam.

A. handsome B. the more handsome

C. more handsome D. the most handsome

7. She is …………… than her sister.

A. quieter B. The quietest

C. the more quiet D. as quiet

Đáp án bài tập 1:

1.C 2.C 3.C 4.A 5.D 6.C 7.A

Bài tập 2: Bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng Anh sử dụng từ cho sẵn

1. A lemon/ not sweet/ as/ an orange.

___________________________

2. A rose/ more/ beautiful/ a weed.

___________________________

3. Thuong/ tall/ student / in my class.

___________________________

Đáp án bài tập 2:

1. A lemon is not as sweet as an orange.

2. A rose is more beautiful than a weed.

3. Thuong is the tallest student in my class.

Bài tập 3: Tìm lỗi sai trong câu và sửa lại cho đúng

1. Nobody is happy than Miss Snow is.

2. The more you have, the most you want.

3. Japanese cars are the more expensive car in the world.

4. The faster you drive, the more like you are to have an accident.

5. Jerome has half as much records now as I had last year.

các dạng bài tập so sánh trong tiếng anh

Đáp án bài tập 3:

1. happy- happier

2. most- more

3. more- most

4. like- likely

5. much- many

Bài tập 4: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

1. Have you got any bigger than that one?

Is this____________________?

2. This is the most delicious cake I’ve ever tasted.

I’ve_____________________.

3. My grandmother is older than every one in my family.

My grandmother is the_____________________.

4. She speaks too much and people feel bored

The more_____________________.

5. No river in the world is longer than the Nile.

The Nile______________________.

bài tập so sánh tiếng anh

Đáp án bài tập 4

1. Is this the smallest hat you’ve got?

2. I’ve never tasted a more delicious cake than this one.

3. My grandmother is the oldest in my family.

4. The more she speaks, the more bored people feel.

5. The Nile is the longest river in the world.

Các bài tập trên sẽ giúp bạn thành thạo hơn khi làm bài tập so sánh trong tiếng Anh ở trường lớp. Bạn nên chăm chỉ ôn luyện thường xuyên và làm các bài tập tiếng Anh về so sánh để trình độ tiếng Anh của bản thân ngày một nâng cao hơn. Hy vọng với những gì mình đã chia sẻ cùng những bài tập so sánh tiếng Anh trong bài viết sẽ giúp ích nhiều cho bạn.

Xem thêm:

So sánh hơn nhất trong tiếng Anh – Nền tảng của dạng bài so sánh

Bài tập viết lại câu so sánh hay gặp trong các kì thi