Phân biệt cách dùng Where, Which và That trong mệnh đề quan hệ

Bạn đã biết cách phân biệt Where, Which và That trong mệnh đề quan hệ chưa? Nó có thật sự khó hay không hay nó đang làm việc học ngoại ngữ của bạn cản trở. Thông qua bài viết sau đây Tiếng Anh là Dễ sẽ giúp bạn giải đáp thắc về cách phân biệt Where, Which và That hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé.

realative clause

1.Mệnh đề quan hệ là gì ?

Mệnh đề quan hệ còn được gọi là mệnh đề tính ngữ ( adjective clause ) vì nó là một mệnh đề phụ được dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó ( tiền ngữ ). Mệnh đề quan hệ được nối với mệnh đề chính bởi các đại từ quan hệ ( relative pronouns ). WHO, WHOM, WHICH, WHOSE, THAT hoặc cấc trạng từ quan hệ ( relative adverbs ) WHEN, WHERE, WHY.

Mệnh đề quan hệ đứng ngay sau danh từ mà nó bổ nghĩa.

2. Cách dùng trạng từ quan hệ Where, Which và That ?

  • Trạng từ quan hệ “Where”

+ Cách dùng: Where là trạng từ quan hệ chỉ nơi chốn, đứng sau danh từ chỉ nơi chốn. Where được dùng thay thế cho at/ in/ to which / there.

+ Ex: Ha Noi is the place where Ilike to come.

  • Đại từ quan hệ ” Which”

+ Cách dùng: Which là đại từ quan hệ chỉ vật , đứng sau danh từ chỉ vật để làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ đứng sau nó.

+Ex: The dress I bought yesterday is very beautiful.

  • Đại từ quan hệ “That”

+ Cách dùng: That là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật. That có thể được dùng thay cho who, whom, which trong đại từ quan hệ xác định ( defining relative clause ).

+ Ex: That is the bicycle that/ which belongs to Tom.

mệnh đề quan hệ

3. Phân biệt cách dùng Where, Which và That.

+ That đứng ở đầu mệnh từ hay nhóm từ cúng cấp thông tin xác định, thường dùng để phân biệt chủ thể này với chủ thể khác. Nếu bỏ mệnh đề này ra khỏi câu thì nghĩa của câu sẽ bị thay đổi. Không dùng dấu phẩy trước mệnh đề quan hệ xác định.

+ Which đứng đầu mệnh đề cung cấp thêm thông tin. Mệnh đề có thể bao hàm thông tin quan trọng nhưng câu gốc sẽ không bị đổi nghĩa nếu bỏ mệnh đề quan hệ đi. Mệnh đề quan hệ không xác định thường được ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy.

+ Ex 1: Knock on the door that is red.

+ Ex 2: Knock on the door, which is red.

  • Các trường hợp dùng THAT không dùng WHICH.

1. Phía trước là ” all, little, much, few, everything, none”

+ Ex: There are few books that you can read in this book store.

2.Từ thay thế phía trước vừa có người vừa có vật.

+EX : He asked about the factories and workers that he had visited.

3.Từ được thay thế phía trước có định ngữ là tính từ ở cấp so sánh hơn nhất.

+Ex: This is the best novel that I have ever read.

4. Từ thay thế phía trước có định ngữ là số thứ tự.

+Ex: The first sight that was caught at the Great Wall has made a lasting impression on him.

5.Từ thay thế phía trước có định ngữ ” all, very, any, much, little, few, no”

+Ex: You can take any room that you like/ There is no clothes that fit you here.

6. Từ thay thế phía trước có định ngữ là ” the only, the very, the same, the right”

+Ex: It is the only book that he bought himself.

7.Trong câu hỏi ( mệnh đề chính ) mở đầu bằng Which.

+ Ex: Which of the books that had pictures was worth reading?

8.Trong câu nhấn mạnh ” It is… that…”

+Ex: It is in this room that he was born twenty years ago.

4. Giới từ trong mệnh đề quan hệ.

– Trong trường hợp động từ của mệnh đề quan hệ có giới từ, ta đem đặt giới từ ra trước mệnh đề quan hệ ( trước whom, which ).

+ Ex 1: The man to whom Mary is talking is Mr Pike.

+ Ex 2: The stop from which I got my stereo has lots of bargains.

-Ta cũng có thể bỏ whom, which và đặt giới từ sa rau động từ của mệnh đề quan hệ xác định ( defining relative clause ).

+ Ex: The man that / who Mary is talking to is Mr Pike.

( NOT The man to that/ who Mary is talking is Mr Pike )

-Khi giới từ đứng cuối mệnh đề quan hệ là thành phần của cụm động từ ( phrasal verbs ) thì ta không đem giới từ ra trước whom, which.

+ Ex 1: This is the book which I’m looking for.

+ Ex 2: That is the child whom you have to look after.

-Khi dùng whom, which các giới từ cũng có thể đứng sau động từ ( ngoại trừ without )

+Ex 1: The man whom Mary is talking to is Mr Pike.

+ Ex 2: That is the man without whom we’ll get lost.

( NOT …. the man whom we’ll get lost without )

5. Kết luận

Trên đây là những chia sẻ của Tiếng Anh là Dễ về cách ” Phân biệt cách dùng Where, Which và That trong mệnh đề quan hệ “. Hy vọng những chia sẻ trên của chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về cách sử dụng Where, Which và That trong Tiếng Anh. Chúc các bạn học tập thật tốt và đạt được điểm số cao trong các kỳ thi và kiểm tra nhé!