Bài tập Trạng từ chỉ tần suất – Giải chi tiết

Adverbs of frequency (trạng từ chỉ tần suất) là một trong những điểm ngữ pháp nhỏ trong hệ thống ngữ pháp tiếng Anh. Tuy nhiên, trong các kì thi, đặc biệt là kì thi IETLS, bạn rất dễ dàng mất điểm nếu không chú ý đến loại trạng từ này. Vì vậy, JES đã tổng hợp lý thuyết và một số bài tập về trạng từ chỉ tần suất để các bạn luyện tập thêm khi cần.

1. Định nghĩa và Các loại trạng từ chỉ tần suất tiếng Anh

Định nghĩa: Trạng từ chỉ tần suất là một loại trạng từ trong tiếng Anh. Loại trạng từ này được sử dụng khi bạn muốn nói về mức độ thường xuyên của một hành động nào đó. Bạn có thể bắt gặp nhiều trạng từ chỉ tần suất trong thì hiện tại đơn để diễn tả các hành động mang tính lặp đi lặp lại.

Các loại trạng từ chỉ tần suất trong tiếng anh

AdverbMeaning
AlwaysLuôn luôn
UsuallyThường xuyên
NomallyGenerallyThông thường, thường lệ
OftenFrequentlyThường thường
SometimesĐôi khi, đôi lúc
OccasionallyThỉnh thoảng
Hardly everHầu như không bao giờ
RarelyHiếm khi
NeverKhông bao giờ

2. Các trường hợp sử dụng trạng từ chỉ tần suất

– Dùng để diễn tả mức độ thường xuyên của hàng động

Ex

John is always on time. (John luôn đúng giờ.)

He seldom works hard. (Anh ấy ít khi làm việc chăm chỉ.)

– Trạng từ chỉ tần suất được dùng để trả lời câu hỏi với: “How often?” (Có…thường?).

Ex

We sometimes go to the beach.(Thỉnh thoảng chúng tôi đi biển.)

We hardly ever see you at home. (Hầu như không khi nào chúng tôi thấy anh ở nhà.)

3. Vị trí của trạng từ chỉ tần suất

– Đứng trước động từ tobe

Ex:

He is always modest about his achievements. (Anh ta luôn khiêm tốn về những thành tựu của mình).

– Đứng trước động từ thường:

Ex:

I continually have to remind him of his family. (Tôi phải liên tục nhắc anh ta nhớ đến gia đình.)

– Đứng giữa trợ động từ và động từ chính

Ex:

I have never been abroad. (Tôi chưa bao giờ ra nước ngoài.)

You should always check your oil before starting. (Bạn luôn luôn nên kiểm tra dầu nhớt trước khi khởi hành.)

– Đứng ở đầu khi muốn nhấn mạnh

Ex:

Usually the teacher gives us an assignment. (Thầy giáo thường ra bài tập cho chúng tôi.)

4. Tổng hợp bài tập về adverbbs of frequency có đáp án

Bài 1: Viết lại câu với trạng từ chỉ tần suất cho sẵn

 1. Have you been to London? (ever)
 2. Peter doesn’t get up before seven. (usually)
 3. Our friends must write tests. (often)
 4. They go swimming in the lake. (sometimes)
 5. The weather is bad in November. (always)
 6. Peggy and Frank are late. (usually)
 7. I have met him before. (never)
 8. John watches TV. (seldom)
 9. I was in contact with my sister. (often)
 10. She will love him. (always)

Bài 2: Chọn đáp án đúng

 1. Andrea lives next door so we ……………. see her.
  a. never b. often c. rarely
 2. Nancy and I (30%) ……………. go out for coffee together.
  a. never b. frequently c. occasionally
 3. We meet ……………. at the Annual General Meeting.
  a. never b. every day c. yearly
 4. My doctor …………….
  a. yearly checks my health
  b. checks yearly my health
  c. checks my health yearly
 5. It (0%) …………….rains here in the summer.
  a. never b. sometimes c. rarely
 6. ……………. we take the dog off his leash at the beach.
  a. sometimes b. never c. rarely
 7. My sister ……………. two days of school in a row.
  a. often has missed
  b.has missed often
  c. has often missed
 8. My boyfriend and I take vacations together quite …………….
  a. never b. hardly c. frequently
 9. Andy (10%) ……………. gets to visit his cousins.
  a. very frequently b. very rarely c. very often
 10. I don’t earn much because I
  a. never went to college
  b. went never to college
  c. went to college never

Bài 3: Điền vào chỗ trống trạng từ chỉ tần suất và dạng đúng của động từ

 1. Our teacher, Mrs Jones, ……………. (never/be) late for lessons.
 2. I ……………. (often/clean) my bedroom at the weekend.
 3. My brother ……………. (hardly ever/help) me with my homework.
 4. I ……………. (sometimes/be) bored in the maths lessons.
 5. We ……………. (rarely/watch) football on TV.
 6. You and Tony ……………. (never/play) computer games with me.
 7. You ……………. (usually/be) at the sports centre on Sunday.
 8. The school bus ……………. (always/arrive) at half past eight.

Bài 4: Tìm lỗi sai và sửa

 1. I don’t think I have seen him recently, he often work overtime.
 2. Always she sees him with another girl.
 3. You always listen to me, I told you about this a thousand times already.
 4. Hana barely talk like this, she must have been angry
 5. Hardly my crush notices me in the crowd.
 6. I’m 30 and my parents still never see me as a kid, I’m sick of it.
 7. You should not take part in extracurricular activities often if you want to get a scholarship.

Bài 5: Đặt câu với các từ gợi ý

 1. Susie/be/always/kind/others.
 2. They/not/often/sell/breads.
 3. Usually/she/leave/early/but/she/stay/at work/today.
 4. This/type/exercise/always/give/me/headache.
 5. Marina/seldom/go/out.
 6. Vegetarians/never/eat/meat.
 7. He/be/rarely/see/home/holidays.

Đáp án

Bài 1:

 1. Have you ever been to London?
 2. Peter doesn’t usually get up before seven.
 3. Our friends must often write tests.
 4. They sometimes go swimming in the lake.
 5. The weather is always bad in November.
 6. Peggy and Frank are usually late.
 7. I have never met him before.
 8. John seldom watches TV.
 9. I was often in contact with my sister.
 10. She will always love him.

Bài 2:

 1. often
 2. occasionally
 3. yearly
 4. checks my health yearly
 5. never
 6. sometimes
 7. has often missed
 8. frequently
 9. very rarely
 10. never went to college

Bài 3:

 1. is never
 2. often clean
 3. hardly ever helps
 4. am sometimes
 5. rarely watch
 6. never play
 7. are usually
 8. always arrives

Bài 4:

 1. work -> works
 2. Always she -> She always
 3. always -> never
 4. talk -> talks
 5. Hardly my crush -> My crush hardly
 6. never -> always
 7. should not -> should

Bài 5:

 1. Susie is always kind to others.
 2. They don’t often sell bread.
 3. Usually she leaves early but she is staying at work today.
 4. This type of exercise always gives me a headache.
 5. Marina seldom goes out.
 6. Vegetarians never eat meat.
 7. He is rarely seen at home on holidays.

 

Mong rằng bài viết tổng hợp lý thuyết và bài tập về trạng từ chỉ tần suất trên đây giúp ích cho các bạn trong học tập cũng như trong công việc. Để hiểu rõ hơn về loại trạng từ này, bạn cũng có thể tham khảo bài viết ở link bên dưới nhé!