Tiếng anh chuyên ngành kinh tế

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế bắt đầu bằng chữ A

 1. Account holder: chủ tài khoản
 2. Ability (n) năng lực
 3. Ability to pay: khả năng chi trả
 4. Absolute prices: giá tuyệt đối
 5. Absolute value: giá trị tuyệt đối
 6. Absolute scarcity: khan hiếm tuyệt đối
 7. Accelerated depreciation: khấu hao nhanh
 8. Acceptance (n) chấp nhận thanh toán
 9. Accepting house: ngân hàng nhận trả
 10. Accommodating monetary policy: chính sách tiền tệ điều tiết
 11. Accommodation transactions: các giao dịch điều tiết
 12. Account (n) tài khoản
 13. Accrued expenses: chi phí phá sinh
 14. Active balance: dư ngạch
 15. Activity rate: tỷ lệ lao động
 16. Activity analysis: phân tích hoạt động
 17. Adjustment cost: chi phí điều chỉnh sản xuất
 18. Adjustment process: quá trình điều chỉnh
 19. Advance (n) tiền ứng trước
 20. Advance refunding: hoàn trả trước
 21. Advertising (n) quảng cáo
 22. Agency shop: nghiệp đoàn
 23. Aggregate output: tổng thu nhập
 24. Aid (n) sự viện trợ
 25. Analysis (n) phân tích
 26. Annual capital charge: chi phí vốn hàng năm
 27. Anticipated inflation: lạm phát được dự tính
 28. Appreciation (n) sự tăng giá trị
 29. Auctions (n) đấu giá
 30. Autarky (n) tự cung tự cấp
 31. Automation (n) tự động hóa
 32. Average cost: chi phí bình quân
 33. Average product: sản phẩm bình quân
 34. Average productivity: năng suất bình quân
 35. Average revenue: doanh thu bình quân
 36. Active/ brisk demand: lượng cầu nhiều
 37. Administrative cost: chi phí quản lý
 38. Affiliated/ Subsidiary company: công ty con
 39. Agent: đại lý, đại diện
 40. Average annual growth: tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế bắt đầu bằng chữ B

 1. Bad (n) hàng xấu
 2. Balanced budget: ngân sách cân đối
 3. Balanced growth: tăng trưởng cân đối
 4. Balance of payment: cán cân thanh toán
 5. Balance sheet: bảng cân đối tài sản
 6. Bank (n) ngân hàng
 7. Bank advance: khoản vay ngân hàng
 8. Bank bill: hối phiếu ngân hàng
 9. Bank credit: tín dụng ngân hàng
 10. Bank deposite: tiền gửi ngân hàng
 11. Bankruptcy (n) sự phá sản
 12. Barter (n) hàng đổi hàng
 13. Base rate: lãi suất gốc
 14. Bid (n) đấu thầy
 15. Bond market: thị trường trái phiếu
 16. Book value: giá trị trên sổ sách
 17. Brooker (n) người môi giới
 18. Brokerage (n) hoa hồng môi giới
 19. Budget (n) ngân sách
 20. Budget deficit : thâm hụt ngân sách
 21. Buffer stocks: dự trữ bình ổn
 22. Business cycle: chu kỳ kinh doanh
 23. Business risk: rủi ro kinh doanh

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế tài chính bắt đầu bằng chữ C

 1. Capital accumulation: sự tích luỹ tư bản
 2. Central Bank: ngân hàng trung ương
 3. Circulation and distribution of commodity: lưu thông phân phối hàng hoá
 4. Confiscation: tịch thu
 5. Conversion: chuyển đổi (tiền, chứng khoán)
 6. Co-operative: hợp tác xã
 7. Customs barrier: hàng rào thuế quan
 8. Call option: hợp đồng mua trước
 9. Capital (n) vốn
 10. Cash (n) tiền mặt
 11. Cash flow: luồng tiền
 12. Cash limit: hạn mức chi tiêu
 13. Cash ratio: tỷ suất tiền mặt
 14. Ceiling (n) mức trần
 15. Central business district: khu kinh doanh trung tâm
 16. Certificate of deposit: giấy chứng nhận tiền gửi
 17. Cheque (n) séc
 18. Closed economy: nền kinh tế đóng
 19. Credit card: thẻ tín dụng

từ vựng tiếng anh theo chủ đề kinh tế

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế tài chính bắt đầu bằng chữ D

 1. Depreciation: khấu hao
 2. Depression: tình trạng đình đốn
 3. Distribution of income: phân phối thu nhập
 4. Downturn: thời kỳ suy thoái
 5. Dumping: bán phá giá
 6. Depreciation: khấu hao
 7. Distribution of income: phân phối thu nhập
 8. Downturn: thời kỳ suy thoái
 9. Dumping: bán phá giá
 10. Depression: tình trạng đình đốn
 11. Debit: sự ghi nợ
 12. Day’s wages: tiền lương công nhật
 13. Debenture: trái khoán công ty, giấy nợ, phiếu nợ
 14. Debt: khoản nợ
 15. Deposit money: tiền gửi
 16. Debit: ghi nợ
 17. Draft: hối phiếu
 18. Dispenser: máy rút tiền tự động
 19. Draw: rút
 20. Due: đến kỳ hạn

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế tài chính bắt đầu bằng chữ E

 1. Earnest money: tiền đặt cọc
 2. Economic blockade: bao vây kinh tế
 3. Economic cooperation: hợp tác ktế
 4. Effective demand: nhu cầu thực tế
 5. Effective longer-run solution: giải pháp lâu dài hữu hiệu
 6. Embargo: cấm vận
 7. Excess amount: tiền thừa

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế tài chính bắt đầu bằng chữ F

 1. Finance minister: bộ trưởng tài chính
 2. Financial crisis: khủng hoảng tài chính
 3. Financial market: thị trường tài chính
 4. Financial policies: chính sách tài chính
 5. Financial year: tài khoá
 6. Fixed capital: vốn cố định
 7. Foreign currency: ngoại tệ

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế tài chính bắt đầu bằng chữ G

 1. Gross Domestic Product (GDP): tổng sản phẩm quốc nội
 2. Gross National Product (GNP): Tổng sản phẩm quốc dân
 3. Guarantee: bảo hành

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế tài chính bắt đầu bằng chữ H

 1. Hoard/hoarder: tích trữ/ người tích trữ
 2. Holding company: công ty mẹ
 3. Home/foreign market: thị trường trong nước/ ngoài nước

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế tài chính bắt đầu bằng chữ I

 1. Indicator of economic welfare: chỉ tiêu phúc lợi ktế
 2. Inflation: sự lạm phát
 3. Instalment: phần trả góp mỗi lần cho tổng số tiền
 4. Insurance: bảo hiểm
 5. Interest: tiền lãi
 6. International economic aid: viện trợ Kinh tế quốc tế
 7. Invoice: hoá đơn

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế tài chính bắt đầu bằng chữ J

 1. Joint stock company: công ty cổ phần
 2. Joint venture: công ty liên doanh

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế tài chính bắt đầu bằng chữ L

 1. Liability: khoản nợ, trách nhiệm

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế tài chính bắt đầu bằng chữ M

 1. Macro-economic: kinh tế vĩ mô
 2. Managerial skill: kỹ năng quản lý
 3. Market economy: kinh tế thị trường
 4. Micro-economic: kinh tế vi mô
 5. Mode of payment: phương thức thanh toán
 6. Moderate price: giá cả phải chăng
 7. Monetary activities: hoạt động tiền tệ
 8. Mortgage: cầm cố , thế nợ

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế tài chính bắt đầu bằng chữ N

 1. National economy: kinh tế quốc dân
 2. National firms: các công ty quốc gia
 3. Non-card instrument: phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
 4. Non-profit: phi lợi nhuận

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế tài chính bắt đầu bằng chữ O

 1. Obtain cash: rút tiền mặt
 2. Offset: sự bù đắp thiệt hại
 3. On behalf: nhân danh
 4. Open cheque: séc mở
 5. Operating cost: chi phí hoạt động
 6. Originator: người khởi đầu
 7. Outgoing: khoản chi tiêu

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế tài chính bắt đầu bằng chữ P

 1. Payment in arrear: trả tiền chậm
 2. Per capita income: thu nhập bình quân đầu người
 3. Planned economy: kinh tế kế hoạch
 4. Potential demand: nhu cầu tiềm tàng
 5. Preferential duties: thuế ưu đãi
 6. Price-boom: việc giá cả tăng vọt
 7. Purchasing power: sức mua

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế tài chính bắt đầu bằng chữ R

 1. Rate of economic growth: tốc độ tăng trưởng ktế
 2. Real national income: thu nhập quốc dân thực tế
 3. Recession: tình trạng suy thoái
 4. Regulation: sự điều tiết
 5. Remittance: sự chuyển tiền
 6. Remitter: người chuyển tiền
 7. Remote banking: dịch vụ ngân hàng từ xa
 8. Retailer: người bán lẻ
 9. Revenue: thu nhập

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế tài chính bắt đầu bằng chữ S

 1. Security courier services: dịch vụ vận chuyển bảo đảm
 2. Settle: thanh toán
 3. Share: cổ phần
 4. Shareholder: cổ đông
 5. Sole agent: đại lý độc quyền
 6. Speculation/ speculator: đầu cơ/ người đầu cơ
 7. Supply and demand: cung và cầu
 8. Surplus: thặng dư

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế tài chính bắt đầu bằng chữ T

 1. The openness of the economy: sự mở cửa của nền ktế
 2. Transfer: chuyển khoản
 3. Transnational corporations: Các công ty siêu quốc gia
 4. Treasurer: thủ quỹ
 5. Turnover: doanh số, doanh thutừ vựng tiếng anh chuyên ngành nội thất

Các thuật ngữ từ vựng tiếng anh về kinh tế tài chính thương mại thông dụng nhất

 1. Agent: Đại lý, đại diện
 2. Abatement cost: Chi phí kiểm soát; chi phí chống (ô nhiễm)
 3. Ability and earnings: Năng lực và thu nhập
 4. Ability to pay: Khả năng chi trả
 5. Advantage: Lợi thế
 6. Acceptance: Chấp nhận thanh toán
 7. Account: Tài khoản
 8. Advance: Tiền ứng trước
 9. Advance Corporation Tax (ACT): Thuế doanh nghiệp ứng trước
 10. Advertising: Quảng cáo
 11. Aggregate Tổng số, gộp
 12. Amortization: Chi trả từng kỳ
 13. Analysis: Phân tích
 14. Annual capital charge: Chi phí vốn hàng năm
 15. Asset: Tài sản
 16. Association of South East Asian Nations (ASEAN): Hiệp hội các nước Đông nam Á.
 17. Average: Số trung bình
 18. Average product: Sản phẩm bình quân
 19. Average productivity: Năng suất bình quân
 20. Average revenue: Doanh thu bình quân
 21. Average total cost: Tổng chi phí bình quân
 22. Bad money drive out good: Đồng tiền xấu đuổi đồng tiền tốt
 23. Budget: Ngân sách
 24. Budget deficit: Thâm hụt ngân sách
 25. Budget surplus: Thặng dư ngân sách
 26. Balance of payment: Cán cân thanh toán
 27. Bank: Ngân hàng
 28. Bank bill: Hối phiếu ngân hàng
 29. Bank credit: Tín dụng ngân hàng
 30. Bank loan: Khoản vay ngân hàng
 31. Bankruptcy: Sự phá sản
 32. Barter: Hàng đổi hàng
 33. Base rate: Lãi suất gốc
 34. Basic industries: Những ngành cơ bản
 35. Bid: Đấu thầu
 36. Bilateral assistance: Trợ giúp song phương
 37. BIS: Ngân hàng thanh toán quốc tế
 38. Black market: Chợ đen
 39. Book value: Giá trị trên sổ sách
 40. Break-even: Hòa vốn
 41. Brooker: Người môi giới.
 42. Brokerage: Hoa hồng môi giới
 43. Business: Kinh doanh
 44. Business cycle: Chu kỳ kinh doanh
 45. Business risk: Rủi ro kinh doanh
 46. Capital: Vốn
 47. Cash: Tiền mặt
 48. Cash flow: Luồng tiền
 49. Ceiling: Mức trần
 50. Central Bank: Ngân hàng trung ương
 51. Cheque: Séc
 52. Circulating capital: Vốn lưu động
 53. Collateral security: Vật thế chấp
 54. Commercial: Thương mại
 55. Company: Công ty
 56. Competitive markets: Thị trường cạnh tranh
 57. Compound interest: Lãi kép
 58. Concentration: Sự tập trung
 59. Consumer: Người tiêu dùng
 60. Concesionary prices / rates: Giá / Tỷ suất ưu đãi
 61. Corporation: Tập đoàn
 62. Cost: Chi phí
 63. Cost – benefit analysis: Phân tích chi phí – lợi ích
 64. Customs barrier: Hàng rào thuế quan
 65. Credit: Tín dụng
 66. Control: Kiểm soát
 67. Creditor: Chú nợ 68 Current assets Tài sản lưu động
 68. Current income: Thu nhập thường xuyên
 69. Current prices: Giá hiện hành (thời giá)
 70. Cycling: Chu kỳ
 71. Data: Số liệu, dữ liệu
 72. Debt: Nợ
 73. Deficit: Thâm hụt
 74. Demand: Cầu 76 Depreciation Khấu hao
 75. Devaluation/ Dumping: Phá giá
 76. Development strategy: Chiến lược phát triển
 77. Deviation: Độ lệch
 78. Direct costs: Chi phí trực tiếp
 79. Direct debit: Ghi nợ trực tiếp
 80. Direct taxes: Thuế trực thu
 81. Discount: Chiết khấu
 82. Disinvestment: Giảm đầu tư
 83. Dispersion: Phân tán
 84. Distribution: Phân phối
 85. Dividend: Cổ tức
 86. Domestic: Trong nước
 87. Earning: Thu nhập
 88. Earnest money: Tiền đặt cọc
 89. Economic: Kinh tế
 90. Efficiency: Tính hiệu quả; Tính hiệu dụng
 91. Equities: Cổ phần
 92. Exchange: Trao đổi
 93. Exchange rate: Tỷ giá hối đoái
 94. Export: Xuất khẩu, hàng xuất khẩu
 95. Export promotion: Khuyến khích xuất khẩu
 96. Emolument: Thù lao (ngoài lương chính)
 97. Expectation: Dự tính
 98. Exploitation: Khai thác, bóc lột

Các học từ vựng tiếng anh kinh tế thông dụng hiệu quả

Từ vựng chuyên ngành kinh tế thường khá khó nhớ, để nhớ được các từ vựng này một cách hiệu quả, các bạn cần phải chọn ra phương pháp phù hợp với bản thân và áp dụng một cách kiên trì. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp nhiều phương pháp học từ vựng cùng lúc để nhớ được các từ vựng này một cách nhanh nhất. Step Up xin được giới thiệu trong bài viết này một số phương pháp hoc từ vựng như sau:

1. Học theo từng nhóm

Hãy chia những từ vựng cần học thành từng nhóm và ưu tiên những nhóm từ vựng hay gặp hoặc nhóm từ cơ bản trước. Các bạn nên phân chia các nhóm từ vựng nên có sự liên quan đến nhau để đảm bảo học từ vựng được tốt nhất.

2. Học theo từng câu hoặc viết thành từng đoạn văn.

Việc sử dụng thành thạo những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế là rất quan trọng vì không như các từ vựng giao tiếp, chúng ta có thể thay từ này bằng từ khác gần nghĩa, nhưng từ vựng chuyên ngành thường cố định và ít có từ khác thay thế. Vì vậy, hãy học từ vựng bằng cách học từng câu hoặc học thành từng bài luận ngắn hoặc dài tùy vào sức học của mỗi người. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế tương đối khó học và các bạn hãy học theo cách này sẽ giúp các bạn học hiệu quả hơn.

3. Học bằng cách đọc tài liệu chuyên ngành Kinh tế bằng tiếng Anh

Nghe có vẻ ngược khi theo thông thường, chúng ta sẽ phải thuộc từ vựng tiếng Anh kinh tế rồi thì đọc tài liệu chuyên ngành kinh tế mới hiểu phải không các bạn? Tuy nhiên, cách học này lại thực chất vô cùng hiệu quả. Khi đọc tài liệu chuyên ngành Kinh tế, bạn sẽ gặp rất nhiều từ vựng tiếng Anh chuyên ngành và các từ vựng này cũng lặp đi lặp lại rất nhiều, trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Để hiểu được tài liệu, bạn buộc phải hiểu nghĩa của các từ vựng chuyên ngành kinh tế. Điều đó sẽ thôi thúc bạn nhớ các từ vựng tiếng Anh kinh tế này hơn rất nhiều so với các phương pháp khác.

Tuy nhiên, phương pháp này cũng khá kén người học, vì không phải ai cũng có thể kiên trì đọc được nhiều tài liệu chuyên ngành phải không nào. Đó là lý do bạn nên kết hợp nhiều phương pháp ghi nhớ từ vựng cùng một lúc đó!