Công phá Tính từ và Trạng từ trong Tiếng Anh

Trong tiếng Anh, trạng từ và tính từ tuy thường đóng chức năng bổ nghĩa nhưng là một phần quan trọng và tạo nên ý nghĩa trong câu. Tuy nhiên đây lại là hai thành phần dễ gây nhầm lẫn cho người học trong việc sử dụng từ vào đúng vị trí trong câu.

Để giúp các bạn nắm rõ những kiến thức cơ bản, từ đó phân biệt dễ dàng và biết cách sử dụng tính từ và trạng từ, Tiếng Anh Là Dễ xin chia sẻ bài viết sau. Mời các bạn tham khảo

.

 

I. Chức năng

Adjective (Adj)

– Tính từ là từ dùng để chỉ tính chất, màu sắc, trạng thái,…
– Tính từ được dùng để mô tả tính chất hay cung cấp thêm thông tin cho danh từ.

Adverb (Adv)

– Trạng từ thường là một thành phần bổ sung ý nghĩa cho động từ hoặc cả câu

II. Vị trí tính từ (Adj) và trạng từ Adv)

 

ADJECTIVE

ADVERB

1. Đứng sau động từ To be

Ex: My job is so boring

2. Đứng sau một số động từ cố định khác (chủ điểm rất quan trọng): become, get, seem, look, appear, sound, smell, taste, feel, remain, keep, make

Ex:

– As the movie went on, it became more and more exciting

– Your friend seems very nice

– She is getting angry

– You look so tired!

– He remained silent for a while

3. Đứng trước danh từ

Ex: She is a famous businesswoman

1. Đứng sau động từ thường

Ex: Tom wrotethe memorandum carelessly

2. Đứng trước tính từ

Ex:

– It’s a reasonably cheap restaurant, and the food was extremely good.

– She is singing loudly

3. Đứng trước trạng từ khác

Ex:

– Maria learns languages terribly quickly

– He fulfilled the work completely well

4. Đứng đầu câu, bổ nghĩa cho cả câu

Ex: Unfortunately,the bank was closed by the time I got here

Bổ sung thêm cho các bạn sự biến đổi nghĩa của một số trạng từ đặc biệt khi có và không có đuôi –ly nhé:

1. free
• free (không trả phí) You can come in free.
• freely (tự do làm gì ) He could speak freely about it.

2. hard
• hard ( chăm chỉ , cần cù ) He works hard.
• hardly ( hiếm khi , trạng từ tần suất, hầu như không ) He hardly knows her.

3. high
• high ( độ cao )Planes fly high.
• highly ( nhiều ) a highly paid job

4. late
• late ( muộn, trễ ) He left work late.
• lately (gần đây, signal word cho thì hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn ) What have you been doing lately?.

5. wide
• wide ( mở rộng ) Open the door wide.
• widely (nhiều nơi) He has traveled widely

Nắm vững những kiến thức về cách dùng trạng từ tính từ trên đây sẽ giúp bạn nhanh chóng chinh phục điểm cao

III. Sau đây là một số bài luyện tập về cách dùng trạng từ và tính từ

1. Chọn đáp án đúng

1. I take sugar in my coffee. (sometimes)

A. Sometimes take
B. Take sometimes
C. In my coffee sometimes

2. Tom is very friendly. (usually)

A. Is usually
B. Usually is
C. Very friendly usually

3. Pete gets angry. (never)

A. Never gets
B. Gets never
C. Angry never

4. They read a book. (sometimes)

A. Read sometimes
B. Sometimes read
C. Read a book sometime

5. He listens to the radio. (often)

A. Often listens
B. Listens often
C. To the radio often

6. He’s really lazy and _____ tries.

A. hard
B. hardly
C. Either could be used here.

7. He should pass the test _____.

A. easy
B. easily
C. easilly

8. He’s a ____ actor.

A. terrible
B. terribly

9. I’ve been having a lot of headaches ____.

A. late
B. lately

10. Check your work ____.

A. careful
B. carefuly
C. carefully

11. I know them quite ____.

A. good
B. well
C. Either could be used here.

12. She’s a ____learner.

A. quick
B. quickly

13. She speaks so very ____.

A. quick
B. quickly

14. The TV’s far too ____.

A. loud
B. loudly
C. Either could be used here.

15. She played _____.

A. beautiful
B. beautifuly
C. beautifully

2. Find the adjective in the first sentence and fill in the blanks with the corresponding adverb.

 1. James is careful. He drives____________.
 2. The girl is slow. She walks____________.
 3. Her English is perfect. She speaks English____________.
 4. Our teacher is angry. She shouts____________.
 5. My neighbor is a loud speaker. He speaks____________.
 6. He is a bad writer. He writes____________.
 7. Jane is a nice guitar player. He plays the guitar____________.
 8. He is a good painter. He paints____________.
 9. She is a quiet girl. She does her job____________.
 10. This exercise is easy. You can do it____________.

Đáp án:

 1. James is careful. He drives carefully.
 2. The girl is slow. She walks slowly.
 3. Her English is perfect. She speaks English perfectly.
 4. Our teacher is angry. She shouts angrily.
 5. My neighbor is a loud speaker. He speaks loudly.
 6. He is a bad writer. He writes badly.
 7. Jane is a nice guitar player. He plays the guitar nicely.
 8. He is a good painter. He paints well.
 9. She is a quiet girl. She does her job quietly.
 10. This exercise is easy. You can do it easily.

3. Fill in the blanks with suitable adverbs from the box. Write the kind of adverb against each sentence. The same adverb can be used more than once.

OccasionallySometimesUsuallyRarelyOnce
VeryNeverMostlyOftenalways

1. I …………………….. go to bed at 10 o’clock. (…………………………………)

2. I have …………………. been to the USA. (…………………………………)

3. I have been to Australia just ………………….. (…………………………………)

4. I …………………. take a bath before I go to bed. (…………………………………)

5. My grandparents live in Kerala. I visit them …………………… (…………………………………)

6. My friends are ………………… non-smokers. (…………………………………)

7. I was …………………… impressed with her performance. (…………………………………)

8. I ………………….. go for a walk in the park. (…………………………………)

9. I watch English films …………………. (…………………………………)

10. They …………………. go out. (…………………………………)

Answers

1. I usually go to bed at 10 o’clock. (adverb of frequency)

2. I have never been to the USA. (frequency adverb)

3. I have been to Australia just once. (frequency)

4. I always take a bath before I go to bed. (frequency)

5. My grandparents live in Kerala. I visit them often. (frequency)

6. My friends are mostly non-smokers. (focusing adverb)

7. I was very impressed with her performance. (degree adverb)

8. I sometimes go for a walk in the park. (frequency adverb)

9. I watch English films occasionally. (frequency adverb)

10. They rarely go out. (frequency adverb)

4. Complete the following with suitable adverbs. Choose from the given box.

AlmostVeryThereEverSo
SometimesClearlyPerhapsSeldomCertainly

1. I have ………………….. finished.

2. He is ………………… clever.

3. There is …………………. something wrong.

4. ……………….. I think I should take a long break.

5. ………………… her train is late.

6. He is ……………….. late for work.

7. She is ……………….. the right person for the job.

8. Have you ………………. wanted to run away?

9. You can see lots of flowers ……………….

10. They are ………………… beautiful.

Answers

1. I have almost finished.

2. He is very clever.

3. There is clearly something wrong.

4. I sometimes think I should take a long break.

5. Perhaps her train is late.

6. He is seldom late for work.

7. She is certainly the right person for the job.

8. Have you ever wanted to run away?

9. You can see lots of flowers there.

10. They are very beautiful.