Cách nhận biết từ loại đầy đủ nhất

Có thể nói, từ loại trong tiếng Anh là chủ điểm ngữ pháp cơ bản và cũng quan trọng nhất đối với người học. Đây là nền tảng để người học có thể sử dụng từ ngữ một cách thành thạo nhất. Bài học hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn kiến thức đầy đủ nhất về nhận biết từ loại trong tiếng anh.

Có mấy loại từ loại trong tiếng anh?

Có 8 từ loại trong tiếng Anh:

* Từ loại danh từ (Nouns): Là từ gọi tên người, đồ vật, sự việc hay nơi chốn. Ví dụ: teacher, desk, sweetness, city

* Từ loại đại từ (Pronouns): Là từ dùng thay cho danh từ để không phải dùng lại danh từ ấy nhiều lần. Ví dụ: I, you, them, who, that, himself, someone.

* Từ loại Tính từ (Adjectives): Là từ cung cấp tính chất cho danh từ, làm cho danh từ rõ nghĩa hơn, chính xác và đầy đủ hơn. Ví dụ: a dirty hand, a new dress, the car is new.

*Từ loại động từ (Verbs): Là từ diễn tả một hành động, một tình trạng hay một cảm xúc. Nó xác định chủ từ làm hay chịu đựng một điều gì. Ví dụ: play, cut, go The boy played football. He is hungry. The cake was cut.

* Từ loại trạng từ (Adverbs): Là từ bổ sung ý nghĩa cho một động từ, một tính từ hay một trạng từ khác. Tương tự như tính từ, nó làm cho các từ mà nó bổ nghĩa rõ ràng, đầy đủ và chính xác hơn. Ex: He ran quickly. I saw him yesterday. It is very large.

* Từ loại giới từ (Prepositions): Là từ thường dùng với danh từ và đại từ hay chỉ mối tương quan giữa các từ này với những từ khác, thường là nhằm diễn tả mối tương quan về hoàn cảnh, thời gian hay vị trí. Ex: It went by air mail. The desk was near the window.

* Từ loại liên từ (Conjunctions): Là từ nối các từ (words), ngữ (phrases) hay câu (sentences) lại với nhau. Ex: Peter and Bill are students. He worked hard because he wanted to succeed.

*Từ loại thán từ (Interjections): Là từ diễn tả tình cảm hay cảm xúc đột ngột, không ngờ. Các từ loại này không can thiệp vào cú pháp của câu.

A. Dấu hiệu nhận biết từ loại Tiếng Anh qua vị trí

Danh từ

 • Là chủ ngữ của câu (thường đứng đầu câu,sau trạng ngữ chỉ thời gian)
 • Ex: Maths is the subject I like best.
 • Sau tính từ (my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful….)
 • Ex: She is a good teacher.
 • Làm tân ngữ, sau động từ
 • Ex: I like English.
 • Sau “enough”
 • Ex: He didn’t have enough money to buy that car.
 • Sau các mạo từ a, an, the hoặc các từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…..(Lưu ý cấu trúc ngữ pháp a/an/the + adj + noun)
 • Ex: This book is an interesting book.
 • Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at..
 • Ex:Thanh is good at literature.

Tính từ

 • Trước danh từ: Adj + N My Tam is a famous singer.

Sau động từ liên kết: tobe/seem/appear/feel/taste/look/keep/get + adj

Ex:Tom seems tired now.

 • Sau “ too”: S + tobe/seem/look….+ too +adj…

Ex:He is too short to play basketball.

 • Trước “enough”: S + tobe + adj + enough…

Ex: She is tall enough to play volleyball.

 • Trong cấu trúc so…that: tobe/seem/look/feel…..+ so + adj + that

Ex:The weather was so bad that we decided to stay at home

 • Tính từ còn được dùng dưới các dạng so sánh (lưu ý tính từ dài hay đứng sau more, the most, less, as….as)

Ex:Meat is more expensive than fish.

 • Tính từ trong câu cảm thán

How +adj + S + V What + (a/an) + adj + N

Ex:How beautiful she is

Trạng từ

 • Trước động từ thường (nhất là các trạng từ chỉ tần suất: often, always, usually, seldom….) They often get up at 6am.
 • Giữa trợ động từ và động từ thường I have recently finished my homework
 • Sau “too”: V(thường) + too + adv The teacher speaks too quickly.
 • Trước “enough” : V(thường) + adv + enough The teacher speaks slowly enough for us to understand.
 • Trong cấu trúc so….that: V(thường) + so + adv + that Jack drove so fast that he caused an accident.
 • Đứng cuối câu The doctor told me to breathe in slowly.
 • Trạng từ cũng thường đứng một mình ở đầu câu,hoặc giữa câu và cách các thành phần khác của câu bằng dấu phẩy(,) Last summer I came back my home country

It’s raining hard. Tom, however, goes to school.

Động từ

 • Vị trí của động từ trong câu rất dễ nhận biết vì nó thường đứng sau chủ ngữ
 • Chú ý: Khi dùng động từ nhớ lưu ý thì của nó để chia cho đúng. My family has five people

B. Dấu hiệu nhận biết từ loại Tiếng Anh dựa vào cấu tạo từ

Danh từ

 • Danh từ thường kết thúc bằng: -tion/-ation, -ment, -er, -or, -ant, -ing, -age, -ship, -ism, -ity,-ness

Ex: distribution, information, development, teacher, actor,accountant, teaching,studying, teenage,friendship, relationship,shoolarship, socialism,ability, sadness,happiness………..

Tính từ

 • Tính từ thường kết thúc bằng: -ful, -less, -ly, -al, -ble, -ive, -ous, -ish, -y, -like, -ic, -ed,-ing

Ex: helful, beautiful, useful, homeless, childless, friendly, yearly, daily, national, international, acceptable, impossible, active, passive, attractive, famous, serious, dangerous, childish, selfish, foolish, rainy, cloudy, snowy, sandy, foggy, healthy, sympathy, childlike, specific, scientific, interested, bored, tired, interesting, boring

Trạng từ

 • Trạng từ thường được thành lập bằng cách thêm đuôi “ly” vào tính từ

Ex: beautifully, usefully, carefully, bly, badly Lưu ý: Một số trạng từ đặc biệt cần ghi nhớ (Adj – Adv): good – well late late/lately ill- ill fast – fast

C. Bài tập

Câu 1: We like their ……

A. friends

B. friendly

C. friendliness

D. a&c

Câu 2: The …. between Vietnam and China is good.

A. friends

B. friendly

C. friendliness

D. friendship

Câu 3: They seem to be ….. We dislike them.

A. friends

B. friendly

C. friendliness

D. friendship

Câu 4: There will be a …. in this street.

A. meet

B. meeting

C. met

D. a&c

Câu 5: We saw …. girls there.

A. beauty

B. beautiful

C. beautifully

D. beautify

Câu 6: The garden is … with trees and flowers.

A. beauty

B. beautiful

C. beautifully

D. beautify

Câu 7: They enjoy the …. atmosphere here.

A. peaceably

B. peace

C. peaceful

D. A & C

Câu 8: The …. unit of currency is the Ringgit.

A. Malaysia

B. Malaysian

C. Malay

D. no answer is correct

Câu 9: In ….., there are other religions.

A. addition

B. additionally

C. add

D. addiction

Câu 10: The _________ of old buildings should be taken into consideration.

A. preserve

B. preservation

C. preservative

D. preserves