Cách chuyển Tính từ sang Danh từ trong Tiếng Anh – Bài tập

Một trong những bài tập tương đối khó đối với các bạn học sinh là bài tập biến đổi từ. Cái khó ở đây chính là việc làm thế nào để xác định đúng dạng từ và đúng từ có nghĩa tương thích với chỗ trống mình cần và một trong những yêu cầu cơ bản là bạn phải nắm rõ cách chuyển động từ thành danh từ.

 

1. Tính từ chỉ màu sắc, trạng thái hay tính chất : thêm đuôi -ness hoặc -ty thành danh từ

Ví dụ :

Kind => kindness (sự tử tế, lòng tốt)

Happy => happiness (hạnh phúc, niềm vui)

Lazy => laziness (lười biếng)

Honest => honesty (tính lương thiện, chân thật)

Safe => safety (sự an toàn)

Cruel => cruelty (sự độc ác)

 

2. Những tính từ tận cùng bằng -ful hay -ly : thêm đuôi -ness thành danh từ

Ví dụ:

Careful => carefulness (sự thận trọng, cẩn thận)

Ugly => ugliness (xấu xí)

Lonely => loneliness (sự cô đơn)

 

3. Những tính từ tận cùng bằng -al, -ial, -id, -ile, -ure: thêm đuôi -ity thành danh từ

Ví dụ:

Equal => equality (sự bình đẳng)

Special => speciality (sự đặc biệt)

Partial => partiality (tính thiên vị, không công bằng)

Timid => timidity (tính rụt rè, nhút nhát)

Solid => solidity (sự rắn chắc, vững chắc)

Valid => validity (tính hiệu lực, giá trị pháp lý)

Pure => purity (sự tinh khiết)

Fertile -> fertility (sự màu mỡ)

 

4. Những tính từ tận cùng bằng -ant hay -ent: bỏ -t, sau đó thêm -ce thành danh từ

Ví dụ:

Important => importance (sự quan trọng)

Ignorant => Ignorance (sự ngu dốt)

Confident => confidence (sự tự tin)

Intelligent => Intelligence (sự hiểu hiết, khả năng hiểu biết)

 

5. Những tính từ tận cùng bằng -ant hay -ent: bỏ -t, sau đó thêm -cy thành danh từ

Ví dụ:

Brilliant => brilliancy (sự sáng chói, rực rỡ)

Redundant => redundancy (phần thừa)

Innocent => innocency (tính ngây thơ)

 

6. Mở rộng

Một số danh từ được tạo nên từ động từ: bằng cách thêm đuôi -ion/-ation/-ment:

Ví dụ:

Confess => confession (sự thú nhận)

Express => expression (sự bày tỏ)

Confuse => confusion (sự rối loạn, mơ hồ)

Organise => organization (tổ chức)

Improve => improvement (sự tiến bộ)

Manage => management (sự quản lý)

Danh từ chỉ người: động từ + -or/-er/-ist/-ant

Ví dụ:

Manage => manager (người quản lý)

Drive => driver (người lái xe)

Teach => teacher (giáo viên)

Visit => visitor (khách du lịch)

Assist => assistant (trợ lý)

Consult => consultant (tư vấn viên)

5. Bài tập áp dụng

 

Bài tập áp dụng
Bài tập áp dụng

Chọn đáp án đúng theo loại từ và cấu tạo từ cho các câu dưới đây:

 1. John cannot make a _______ to get married to Mary or stay single until he can afford a house and a car.
  A. Decide
  B. Decision
  C. Decisive
  D. Decisively
 2. She often drives very ________ so she rarely causes an accident.
  A. Carefully
  B. Careful
  C. Caring
  D. Careless
 3. All Sue’s friends and __________ came to her party .
  A. Relations
  B. Relatives
  C. Relationship
  D. Related
 4. My father studies about life and structure of plants and animals. He is a ……….
  A. Biology
  B. Biologist
  C. Biological
  D. Biologically
 5. She takes the …….. For running the household.
  A. Responsibility
  B. Responsible
  C. Responsibly
  D. Responsiveness.
 6. We are a very close-knit family and very ….. Of one another.
  A. Supporting
  B. Supportive
  C. Support
  D. Supporter
 7. You are old enough to take _______ for what you have done.
  A. Responsible
  B. Responsibility
  C. Responsibly
  D. Irresponsible
 8. He has been very interested in researching _______ since he was in high school.
  A. Biology
  B. Biological
  C. Biologist
  D. Biologically
 9. Although they are twins, they have almost the same appearance but they are seldom in __.
  A. Agree
  B. Agreeable
  C. Agreement
  D. Agreeably
 10. 10. The more _______ and positive you look, the better you will feel.
  A. Confide
  B. Confident
  C. Confidently
  D. Confidence
 11. My parents will have celebrated 30 years of _______ by next week.
  A. Marry
  B. Married
  C. Marriageable
  D. Marriage
 12. London is home to people of many _______ cultures.
  A. Diverse
  B. Diversity
  C. Diversify
  D. Diversification
 13. Some people are concerned with physical ______ when choosing a wife or husband.
  A. Attractive
  B. Attraction
  C. Attractiveness
  D. Attractively
 14. Mrs. Pike was so angry that she made a _______ gesture at the driver.
  A. Rude
  B. Rudeness
  C. Rudel
  D. Rudest
 15. She sent me a _______ letter thanking me for my invitation.
  A. Polite
  B. Politely
  C. Politeness
  D. Impoliteness
 16. He is unhappy because of his ————–.
  A. Deaf
  B. Deafen
  C. Deafness
  D. Deafened
 17. His country has ————– climate.
  A. Continent
  B. Continental
  C. Continence
  D. Continentally
 18. She has a ————– for pink.
  A. Prefer
  B. Preferential
  C. Preferentially
  D. Preference
 19. Computers are ————– used in schools and universities.
  A. Widely
  B. Wide
  C. Widen
  D. Width
 20. I sometimes do not feel ————– when I am at a party.
  A. Comfort
  B. Comfortable
  C. Comforted
  D. Comfortably
 21. English is the language of ————–.
  A. Communicative
  B. Communication
  C. Communicate
  D. Communicatively
 22. I have to do this job because I have no ————–.
  A. Choose
  B. Choice
  C. Choosing
  D. Chosen
 23. English is used by pilots to ask for landing ————– in Cairo.
  A. Instruct
  B. Instructors
  C. Instructions
  D. Instructive
 24. He did some odd jobs at home ————–.
  A. Disappointment
  B. Disappoint
  C. Disappointed
  D. Disappointedly
 25. Don’t be afraid. This snake is ————–.
  A. Harm
  B. Harmful
  C. Harmless
  D. Unharmed
 26. During his ————–, his family lived in the United State.
  A. Child
  B. Childhood
  C. Childish
  D. Childlike
 27. Jack London wrote several ————– novels on an adventure.
  A. Interest
  B. Interestedly
  C. Interesting
  D. Interested
 28. He failed the final exam because he didn’t make any ————– for it.
  A. Prepare
  B. Preparation
  C. Preparing
  D. Prepared
 29. The custom was said to be a matter of ————–.
  A. Convenient
  B. Convenience
  C. Conveniently
  D. Convene
 30. She is ————– in her book.
  A. Absorbed
  B. Absorbent
  C. Absorptive
  D. Absorb
 31. As she is so ————– with her present job, she has decided to leave.
  A. Satisfy
  B. Satisfied
  C. Satisfying
  D. Unsatisfied

Đáp án:

1 – B; 2 – A; 3 – B; 4 – B; 5 – A;

6 – B; 7 – B; 8 – A; 9 – C; 10 – B;

11 – D; 12 – C; 13 – B; 14 – A; 15 – A;

16 – C; 17 – B; 18 – D; 19 – A; 20 – B;

21 – B; 22 – B; 23 – C; 24 – D; 25 – C;

26 – B; 27 – C; 28 – B; 29 – B; 30 – A; 31 – D;

Trên đây là bài viết Cách chuyển đổi từ loại trong Tiếng Anh – có bài tập đáp án ví dụ, chúng tôi hy vọng qua bài viết này các bạn có thể nắm vững các loại từ, cách nhận biết và cách chuyển đổi chúng trong tiếng Anh.