Cách làm bài từ loại trong Tiếng Anh dễ nhất

Khi học tiếng Anh, đầu tiên chúng ta thường học những kiến thức cơ bản như từ loại và chức năng của từ loại. Vậy chúng ta đã biết có bao nhiêu từ loại được sử dụng trong tiếng Anh?

Hơn nữa, một điều đặc biệt trong từ loại là một từ có thể đảm nhiệm nhiều chức năng khác nhau và cũng tương ứng sẽ được xếp vào từ loại khác nhau. Ngoài ra trong từ loại nếu bắt đầu từ một từ đã biết, chúng ta có thể tạo nên từ loại khác bằng cách thêm tiền tố (prefixes) hay hậu tố (suffixes) để tạo nên một từ loại mới.

Vì vậy, để hiểu được có bao nhiêu từ loại được sử dụng trong tiếng Anh, mỗi từ loại đó được phân chia thành những loại nhỏ nào, chức năng của mỗi từ loại như thế nào trong câu và những kiến thức khác có liên quan đến từ loại. Hãy tham khảo bài viết sau nhé

I. Các bước làm bài tập dạng word choice/word form

Đối với dạng bài này, rất nhiều khi việc hiểu nghĩa của từ cũng không giúp bạn tìm ra được đáp án. Thay vào đó, dạng bài word choice/word form yêu cầu sự hiểu biết và ghi nhớ về ngữ pháp các loại từ bao gồm vị trí từ trong câu và cách nhận biết từ. Vì vậy, đừng cố gắng hiểu nghĩa mà hãy tham khảo làm theo các bước sau:

 • Bước 1: nhìn vào từ phía trước và chỗ trống để xác định từ loại cần điền
 • Bước 2: nhận dạng xem đâu là từ cần tìm trong các đáp án

Ví dụ: Materials for the seminar will be sent to all ………… three weeks in advance.

a. attendace b. attendees c. attends d. attend

Làm theo các bước trên như sau:

 • Bước 1: nhìn vào từ đứng trước và sau chỗ trống, cụ thể ở đây là từ “all” “three weeks” nên từ thích hợp điền vào chỗ trống phải là danh từ để tạo thành một cụm danh từ => loại C và D
 • Bước 2: Tuy nhiên , vì cả hai đấp án A và C đều là danh từ nên phải xác định danh từ cần điền vào chỗ trống là danh từ chỉ người hay chỉ vật. Lúc này chúng ta mới cần hiểu nghĩa của câu. Như vậy, đáp án là B. attendees (người tham dự).

II. Vị trí và cách nhận biết một số từ loại trong tiếng Anh

1/ Tính từ( adjective):

Vị trí :

 • Trước danh từ: beautiful girl, lovely house…
 • Sau TOBE: I am fat, She is intelligent, You are friendly…
 • Sau động từ chỉ cảm xúc : feel, look, become, get, turn, seem, sound, hear…
  She feels tired
 • Sau các từ: something, someone, anything, anyone……..
  Is there anything new?/ I’ll tell you something interesting.Sau keep/make+ (o)+ adj…:
  Let’s keep our school clean.

Dấu hiệu nhận biết : Thường có hậu tố(đuôi) là:
al: national, cutural…
ful: beautiful, careful, useful,peaceful…
ive: active, attractive ,impressive……..
able: comfortable, miserable…
ous: dangerous, serious, homorous,continuous,famous…
cult: difficult…
ish: selfish, childish…
ed: bored, interested, excited…
y: danh từ+ Y thành tính từ : daily, monthly, friendly, healthy…

2/ Danh từ (Noun):

Vị trí :

 • Sau Tobe: I am a student.
 • Sau tính từ : nice school
 • đầu câu làm chủ ngữ .
 • Sau a/an, the, this, that, these, those…
 • Sau tính từ sở hữu : my, your, his, her, their…
 • Sau many, a lot of/ lots of , plenty of…
 • The +(adj) N …of + (adj) N…
  ……………………………………….

  Dấu hiệu nhận biết :Thường có hậu tố là:

tion: nation,education,instruction……….
sion: question, television ,impression,passion……..
ment: pavement, movement, environmemt….
ce: differrence, independence,peace………..
ness: kindness, friendliness……
y: beauty, democracy(nền dân chủ), army…
er/or : động từ+ er/or thành danh từ chỉ người: worker, driver, swimmer, runner, player, visitor,…


*Chú ý một số Tính từ có chung Danh từ:

Adj Adv
Heavy,light weight
Wide,narrow width
Deep,shallow depth
Long,short length
Old age
Tall,high height
Big,small size

3/ Động từ(Verb):

*Vị trí :

 • Thường đứng sau Chủ ngữ: He plays volleyball everyday.
 • Có thể đứng sau trạng từ chỉ mức độ thường xuyên: I usually get up early.

Giống như danh từ, khi thay đổi hậu tố thì sẽ được từ loại là động từ.

Hậu tốVí dụ
-atecomplicate, dominate, irritate
-enharden, soften, shorten
-ifybeautify, clarify, identify
-ise/izeeconomize, realize, industrialize

4/Trạng từ(Adverb):

Trạng từ chỉ thể cách(adverbs of manner): adj+’ly’ adv

*Vị trí :

 • Đứng sau động từ thường: She runs quickly.(S-V-A)
 • Sau tân ngữ: He speaks English fluently.(S-V-O-A)

* Đôi khi ta thấy trạng từ đứng đầu câu hoặc trước động từ nhằm nhấn mạnh ý câu hoặc chủ ngữ.
Ex: Suddenly, the police appeared and caught him.

III. Bài tập về từ loại tiếng Anh có đáp án

 1. …………………….., the barber cut my hair too short. (luck)
 2. Nam is very ……………………….., kind and generous. (social)
 3. She has short …………………….. hair. (curl)
 4. My brother likes acting and outdoor ………………………………. (act)
 5. Bell …………………. demonstrated his invention. (success)
 6. Thomas Watson was Bell’s …………………., wasn’t he? (assist)
 7. The lost shoe” is one of the ……………………..stories I like best. (tradition)
 8. Marconi was the ……………………. of radio. (invent)
 9. Alexander G.B ……………………….. demonstrates his invention. (success)
 10. We have two postal …………………… each day. (deliver)
 11. She ‘s beautiful with a ……………………….. smile. (love)
 12. Each of my friends has a ………………………. character. (differ)
 13. My uncle often spends his free time doing volunteer work at a local ………. (orphan).
 14. Trung and his brother like ………………………… movies very much. (act)
 15. Bell experimented with ways of transmitting…………… over a long distance. (speak)
 16. Mr Phong made an …………………. to see us at two o’clock. (arrange)
 17. There wasn’t any …………………. in our village two years ago. (electric)
 18. Everyone was ……………………….. at the soccer match. (excite)
 19. The ……………………… of radio was made by Marconi. (invent)
 20. Can I leave the ……………………….. of the table for you? (arrange)

Đáp án

 1. Unlucky
 2. Sociable
 3. Curly
 4. Activities
 5. Successfully
 6. Assistant
 7. Traditional
 8. Inventor
 9. Successfully
 10. Delivered
 11. Lovely
 12. Different
 13. Orphanage
 14. Action
 15. Speech
 16. Speech
 17. Electricity
 18. Excited
 19. Invention
 20. Arrangement

Mong rằng bài viết với phần lý thuyết và bài tập giúp ích cho bạn trong việc củng cố lại kiến thức cũ và rút ra kinh nghiệm để làm bài tập về từ loại dễ dàng hơn